HOMECURRICULUMOPUSTVORBAKONTAKT
Vojtech Didi
 


Priezvisko: DIDI
Meno: Vojtech
Titul: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
Dátum narodenia: 04.12.1940
Miesto narodenia: Trenčín, Slovensko

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - slovenský hudobný skladateľ

Po ukončení štúdia na konzervatóriu v Brne (kompozícia a dirigovanie) pokračoval v štúdiu hudby v rokoch 1980 - 1985 na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, odbor kompozícia, kde získal akademický titul Mgr. art. (magister umenia). V roku 1987 prijal miesto riaditeľa Štátnej opery v Banskej Bystrici. V roku 1988 získal titul PaedDr. (doktor pedagogiky) v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, teória vyučovania hudobnej výchovy. V roku 1997 získal umelecko-pedagogický titul doc. (docent) v špecializácii dirigovanie a kompozícia. V rokoch 1997 - 2000 pôsobil vo funkcii dekana Fakulty múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Od roku 2000 je vymenovaný do funkcie rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici. V roku 2003 výberovým konaním obsadil funkciu mimoriadneho profesora Akadémie umení v Banskej Bystrici.  Skomponoval 70 diel (opusov). Z jeho skladieb a dirigentskej činnosti bolo natočených 18 CD , 9 DVD a 1 USB nosič. Moravská filharmónia Olomouc, Janáčkova filharmónia Ostrava, Štátna filharmónia Brno, Symfonický orchester J. Cikkera Banská Bystrica, Štátny komorný orchester Žilina interpretovali diela V. Didiho. Jeho skladby boli uvedené významnými orchestrami a zbormi. Dirigentský výkon a skladby poznajú a boli uvádzané v mnohých štátoch: Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rusko, Litva, Španielsko, Taliansko. Na požiadanie skomponoval povinnú skladbu Canzonetta  pre Medzinárodnú súťaž cimbalistov "Eurotalent 2000" v Banskej Bystrici a skladbu pre akordeón "Concertino" pre Medzinárodnú akordeónovú súťaž v Poprade v roku 2003. Skladba  Inspirazione  odznela  v hlavnom galaprograme na ISCM World Music Days v Ljubljane - Slovenia v roku 2003 ako skladba pre tretie tisícročie. V roku 2003 bol uvedený ako významná osobnosť SR v encyklopédii Švajčiarskeho vydavateľstva Hübners blawes Who is Who : WHO IS WHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska. Od roku 1990 viedol miešaný spevácky zbor Canzona Neosolium. V októbri 2003  sa zbor pretransformoval  na študijné a koncertné  vokálne teleso Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zbor počas svojej histórie  okrem mnohých domácich vystúpení úspešne koncertoval aj vo viacerých európskych krajinách: Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Rakúsko, Bulharsko, Česko, Slovinsko  a v Litve. V roku 2005 skomponoval skladbu " Hommage a Banská Bystrica " pre veľký symfonický orchester na počesť 750. výročia založenia mesta. V roku 2006  skomponoval hudobno dramatický príbeh z Antiky v jednom dejstve Matka Niobé na libreto PhDr. Mariky Glockovej, PhD. Dielo sa realizovalo pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a bolo súčasťou osláv 10. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici. Hudobno dramatický príbeh bol zaznamenaný na DVD. Na požiadanie Slovenskej rektorskej konferencie v Bratislave zložil chorál slovenskej rektorskej konferencie v roku 2007 na poéziu PhDr. Mariky Glockovej, PhD.. Chorál (barytón, miešaný spevácky zbor a sláčikové kvarteto) bude nahraný na DVD. Od roku 2008 pracuje ako dekan na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pre medzinárodnú akordeónovú súťaž v Poprade 2009, zložil povinnú skladbu "Soirée" v roku 2008.

V roku 2010 dokončil hudobno-dramatickú baladu, na motívy rovnomenného románu Rudolfa Jašíka "Na brehu priezračnej rieky", rodáka z Kysúc (Turzovka). Libreto napísala PhDr. Mária Glocková, PhD Technika jeho kompozičnej práce vychádza z trendov hudby 20. a 21. storočia, ale vždy berie ohľad na zvukové možnosti interpretácie. V roku 2011 bol vymenovaný za dekana na ďalšie funkčné obdobie. V tom istom roku získal umelecko-pedagogický titul profesor v špecializácii kompozícia. S mimoriadne pozitívnou odozvou u poslucháčov, interpretov a umeleckej kritiky sa stretli aj rozsiahlejšie kompozície 21. storočia skladby „Zrodenie“ pre soprán a orchester (2013) a Canzone eterna pre soprán, recitátora, miešaný zbor a orchester (2014). Na festivale Epoché – Nová slovenská hudba 2016 bola premiérovo uvedená kompozícia Concertino pre štyri violončelá. V roku 2016 skomponoval skladbu „Päť sĺz“ – cyklus piesní pre alt a violu na starorómsku ľudovú poéziu. V tom istom roku bol zvolený za rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici. Didiho diela sú hlbokou a úprimnou emocionálnou výpoveďou. Upútavajú kompozičným majstrovstvom, originalitou umeleckých nápadov a ich stvárnenia, osobitým koloritom kombinácií nástrojov a ľudských hlasov, sugestívnou hudobnou rečou a komunikačnou silou

Nahrávky:


- 18 CD zo skladieb autora
- 2 CD: G. Rossini: Stabat mater (dirigentská práca), F. H. Brixi: Missa Pastoralis ( dirigentská práca )

- 9 DVD

- 8 MG

- 1 USB nosič
- nahrávky v slovenskom rozhlase a televízii

 

Ceny:


Počúvaj, počúvaj - Cena za najlepšiu interpretáciu súčasného slovenského autora (V. Didi) na Medzinárodnom festivale V.F. Bystrého v Banskej Bystrici, 1994.

Sonet pre ráno - Cena Hudobného fondu - Bratislava 1995

Mojim deťom - Osobitná prémia v skladateľskej súťaži v Roku slovenskej hudby (kategória komorné - orchestrálne diela - Bratislava, 1996

Hlavná cena za najlepší dirigentský výkon - na Celoslovenskej súťaži komorných zborov (so zborom Canzona Neosolium),1996

 

Zabelej sa, zabelej

Spevy  z Kysúc pre soprán, tenor, bas, miešaný zbor a orchester

(SHF  ocenená skladba  2005)

 

V jabloňovom sade, kde chodievam za krásou

Composizioni per salterioé d archi

(SHF  ocenená skladba  2005)

 

Hommage á Banská Bystrica

Slávnostná skladba pre veľký orchester

(SHF  ocenená skladba  2005)

 

Ľudia sú láskou bohatí

Cyklus piesní pre mezzosoprán, flautu a klavír na verše M. Haľamovej

(SHF  ocenená skladba  2005)

 

Matka Niobé

Hudobno  dramatický príbeh z Antiky v jednom dejstve

(SHF  ocenená skladba  2006)

 

Neváhaj a poď

Chorál slovenskej rektorskej konferencie

(SHF  ocenená skladba  2007)

 

 

Spoločenské ocenenia:

 

rok 2001 - Čestný občan mesta Čadca

rok 2002 - Pamätná plaketa za rozvoj Banskobystrického kraja

rok 2005 - Cena primátora mesta Turzovka
rok 2005 - Osobnosť Kysúc

rok 2005 - Cena primátora mesta Banská Bystrica